esf eu oplzz ervenpodpora horizont RGB

Foto 5Společnost Alca plast servis, s.r.o. je přesvědčena, že rozvoj zaměstnanců je jednou z nejlepších investic, kterou může firma do svého podnikání vložit.
V souladu s nejnovějšími trendy v oblasti HR se postupně snaží o komplexnější a systematičtější přístup k práci se zaměstnanci, včetně jejich osobnostně-pracovního potenciálu. V květnu 2013 proto společnost započala s realizací dvouletého projektu „Rovné příležitosti ve vzdělávání zaměstnanců Alca plast servis, s.r.o.", který byl úspěšně uzavřen v dubnu 2015. Tento projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Hlavním cílem tohoto projektu bylo rozvinout systém vzdělávání zaměstnanců společnosti při respektování rovné příležitosti žen a mužů a přispět tak ke zkvalitnění služeb firmy a jejímu celkovému rozvoji. Projekt byl především zacílen na rozšíření a prohloubení rozsahu odborných znalostí zaměstnanců v jejich profesní oblasti v souladu s požadavky vyplývajícími z kompetenčních modelů klíčových profesí a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.

IMG 1716Projekt byl realizován převážně ve školicím středisku Alca Academy. V rámci odborného netechnického vzdělávání a především odborného technického vzdělávání bylo proškoleno celkem 95 osob. Do aktivit projektu byli zapojeni také zaměstnanci nad 50 let, se kterými společnost počítá jako s mentory v odborné rovině.

Většina vzdělávacích aktivit bude pokračovat, a to na vlastní náklady společnosti, neboť jsou to aktivity nezbytné pro konkurenceschopnost společnosti a její trvale udržitelný rozvoj.

EY2012 barevne RGB